მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები (მხოლოდ კონკურსში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა), კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

2015 წელი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2015 წლის 29 იანვარს ვებ-გვერდზე  www.hr.gov.ge  გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო  თანამდებობათა დასაკავებლად:

1. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);

2. იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია);

3. არქიტექტურის სამსახურის ინჟინერი (1 ვაკანსია);

4. არქიტექტურის სამსახურის კონსტრუქტორი (1 ვაკანსია);

5. არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტორი (3 ვაკანსია);

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში არსებული ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი:

2015-წლის-იანვრის-მდგომარეობით

2015-წლის-თებერვლის-მდგომარეობით

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კონკურსის შედეგები (კონკურში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა):

2015-წლის-თებერვალი-მარტის-მდგომარეობით

2014 წელი

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ 2014 წლის 28-29 ივლისს ვებ -გვერდებზე www.hr.gov.ge,  www.jobs.ge და www.hr.ge გამოცხადდა კონკურსი სააგენტოს საშტატო და შტატგარეშე თანამდებობათა დასაკავებლად.

საშტატო თანამდებობები:

1. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი (1 ვაკანსია);

2. ფინანსური და მატერიალური რესურსების მართვის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი (1 ვაკანსია);

3. სამშენებლო სამსახურის მენეჯერი (1 ვაკანსია);

4. არქიტექტურის სამსახურის უფროსის მოადგილე (1 ვაკანსია);

5. არქიტექტურის სამსახურის ინჟინერი (2 ვაკანსია);

შტატგარეშე თანამდებობები:

1. არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტორი (8 ვაკანსია);

2. არქიტექტურის სამსახურის კონსტრუქტორი (2 ვაკანსია);

3. არქიტექტურის სამსახურის ხარჯთაღმრიცხველი (1 ვაკანსია);

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში არსებული ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი:

2014-წლის-ივლისის-მდგომარეობით

2014-წლის-ივნისის-მდგომარეობით

2014-წლის-მაისის-მდგომარეობით

2014-წლის-აპრილის-მდგომარეობით

2014-წლის-მარტის-მდგომარეობით

2014-წლის-თებერვლის-მდგომარეობით

2014-წლის-იანვრის-მდგომარეობით

 სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს კონკურსის შედეგები (კონკურში გამარჯვებულ პირთა ვინაობა):

2014-წლის-ივნისის-მდგომარეობით

2014-წლის-აპრილის-მდგომარეობით

2013 წელი

სსიპ  საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში ამ ეტაპზე ვაკანტური თანამდებობები არ არის.

20.12.2013 წელი

 

 კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

კონკურსანტს უფლება აქვს სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ მიერ გამოცხადებული კონკურსის შედეგები გაასაჩივროს სააგენტოს საპრეტენზიო კომისიაში, ხოლო შემდეგ სასამართლოში. ან არ გამოიყენოს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება უფლება და კონკურსის პროცედურებსა და შედეგებთან დაკავშირებული საჩივარი წარადგინოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სასამართლოში.

კანდიდატს საპრეტენზიო კომისიისადმი მიმართვის უფლება აქვს, მხოლოდ წერილობითი ფორმით, კონკურსის შედეგების (მის მიმართ გამოტანილი გადაწყვეტილება) გამოცხადებიდან (გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან – წერილობით გაგზავნის შემთხვევაში და გაგზავნიდან – გადაწყვეტილების ელექტრონული ფოსტით გაგზავნის შემთხვევაში) არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღის ვადაში.

საპრეტენზიო კომისია განცხადებას განიხილავს  3 სამუშაო დღის ვადაში.