საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-­ე და მე­-40 მუხლების შესაბამისად განცხადებების შესახებ ზოგადი სტატისტიკა

2024 წელი

ზოგადი სტატისტიკა I კვარტალი

2023 წელი

ზოგადი-სტატისტიკა-I-კვარტალი

ზოგადი-სტატისტიკა-Il-კვარტალი

ზოგადი-სტატისტიკა-Ill-კვარტალი

ზოგადი-სტატისტიკა-Vl-კვარტალი

2022 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტასტისტიკა-2022-წლის-I-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტასტისტიკა-2022-წლის-Il-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტასტისტიკა-2022-წლის-Ill-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტასტისტიკა-2022-წლის-IV-კვარტლის-მდგომარეობით

2021 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2021-წლის-I-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2021-წლის-II-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2021-წლის-III-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2021-წლის-IV-კვარტლის-მდგომარეობით

2020 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2020-წლის-l-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2020-წლის-ll-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2020-წლის-lll-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2020-წლის-lV-კვარტალი

2019 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2019-წლის-l-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2019-წლის-ll-კვარტალი

განცხადებების -შესახებ-ზოგადი-სტასტისტიკა-2019-წლის-lll-კვარტალი

განცხადებების -შესახებ-ზოგადი-სტასტისტიკა-2019-წლის-lV-კვარტალი

2018 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2018-წლის-I-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2018-წლის-ll-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2018-წლის-lll-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2018-წლის-lV-კვარტალი

2017 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2017-წლის-I-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2017-წლის-II-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2017-წლის-III-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2017-წლის-IV-კვარტალი

2016 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2016-წლის-I-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2016-წლის-II-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2016-წლის-III-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2016-წლის-IV-კვარტალი

2015  წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2015-წლის-I-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2015-წლის-II-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2015-წლის-III-კვარტალი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2015-წლის-IV-კვარტალი

 2014 წელი

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2014-წლის-I-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2014-წლის-II-კვარტლის-მდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2014-წლის-III-კვარტლის-მოდგომარეობით

განცხადებების-შესახებ-ზოგადი-სტატისტიკა-2015-წლის-IV-კვარტალი

2013 წელი

სსიპ ,,საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოში“ 2013 წელს საჯარო ინფორმაციის გაცემის მოთხოვნით შემოვიდა  24 (ოცდაოთხი) განცხადება.  სააგენტოს კომპეტენციის ფარგლებში ყველა განცხადებას გაეცა სათანადო პასუხი.