საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სააგენტოსათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების (გრანტები, კრედიტები) შესახებ ინფორმაცია

2023 წელი

გემანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი

2022 წელი

გემანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი

2021 წელი

გემანიის რეკონსტრუქციის საკრედიტო ბანკი

2020 წელი

KfW

2019 წელი

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სააგენტოსათვის ფინანსური დახმარება არ განხორციელებულა

2018 წელი

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სააგენტოსათვის ფინანსური დახმარება არ განხორციელებულა

2017 წელი

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სააგენტოსათვის ფინანსური დახმარება არ განხორციელებულა

2016 წელი

უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულების მიერ სააგენტოსათვის ფინანსური დახმარება არ განხორციელებულა