მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებული სამართლებრივი აქტები

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მესამე თავი

საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ

საქართვეოს კანონი საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ

საქართველოს მთავრობის დადგენილება საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირები 08.11.2013 წლის N111 ბრძანება

საჯარო-ინფორმაციის-პროაქტიულად-გამოქვეყნებაზე-პასუხისმგებელი-პირები-19.06.2014-წლის-N44-ბრძანება