საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, ელექტრონული ფორმით გაცემასა და  პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

ტელეფონი/ფაქსი: 2 200 220 (2081)

ელ-ფოსტა: info@esida.ge