მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირის (პირების) სახელი, გვარი, თანამდებობა, სამსახურის ელექტრონული ფოსტა, სამსახურის ტელეფონისა და ფაქსის ნომრები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, ელექტრონული ფორმით გაცემასა და  პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

მარიამ მოდუ – ადმინისტრაციის (სამსახური) მთავარი სპეციალისტი

გიორგი შეყრილაძე – იურისტი

ტელეფონი/ფაქსი: 2 200 220 (2081)

ელ-ფოსტა: m.modu@esida.ge; g.shekriladze@esida.ge