მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო წესები და ნორმები

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის მომზადებისას ითვალისწინებს  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო წესებსა და ნორმებს:

▪ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 2016 წლის 28 იანვარი.  შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები;

▪ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N57 2009 წლის 24 მარტი. მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ;

▪ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N59 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტის – დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების და გაანგარიშების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე;

▪ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14-39 2016 წლის 24 მაისი. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების თაობაზე;

▪ სეისმომედეგი მშენებლობა (პნ 01.01-09);

▪ შენობის და ნაგებობის ფუძეები (პნ 02.01-08);

▪ ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები (პნ 03.01-09);

▪ საქართველოს კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08);

▪ წყალმომარაგების და კანალიზაციის გარე ქსელები და ნაგებობები (მწ 07.01-09);

▪ СНиП 2.08.01-89 Жилые здания;

▪ The Architects’ Handbook. Edited By Quentin Pickard, RIBA;

▪ Ernst end Peter Neufert, Architect’s Data. Third Edition, Blackwell Science;

▪ Metric Handbook, Planning and Design Data. Edited by David Adler. Second edition (as Metric Handbook) 1999;

▪ СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

▪ СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

▪ СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

▪ ПУЭ Правила устройства электроустановок;

▪ СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2009. Системы Противопожарной Защиты;

▪ СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

▪ NFPA (National Fire Protection Association) Codes and Standards;

▪ СНиП II-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ;

▪ СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ;

▪ СНиП 2.07.01-89 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ;

▪ ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные;