მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი სამშენებლო წესები და ნორმები

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო პროექტის მომზადებისას ითვალისწინებს  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სამშენებლო წესებსა და ნორმებს:

▪ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N41 2016 წლის 28 იანვარი.  შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები;

▪ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N57 2009 წლის 24 მარტი. მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ;

▪ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N59 2014 წლის 15 იანვარი ქ. თბილისი. ტექნიკური რეგლამენტის – დასახლებათა ტერიტორიების გამოყენების და გაანგარიშების რეგულირების ძირითადი დებულებების დამტკიცების თაობაზე;

▪ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება N14-39 2016 წლის 24 მაისი. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების წესების დამტკიცების თაობაზე;

▪ სეისმომედეგი მშენებლობა (პნ 01.01-09);

▪ შენობის და ნაგებობის ფუძეები (პნ 02.01-08);

▪ ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები (პნ 03.01-09);

▪ საქართველოს კლიმატოლოგია (პნ 01.05-08);

▪ წყალმომარაგების და კანალიზაციის გარე ქსელები და ნაგებობები (მწ 07.01-09);

▪ СНиП 2.08.01-89 Жилые здания;

▪ The Architects’ Handbook. Edited By Quentin Pickard, RIBA;

▪ Ernst end Peter Neufert, Architect’s Data. Third Edition, Blackwell Science;

▪ Metric Handbook, Planning and Design Data. Edited by David Adler. Second edition (as Metric Handbook) 1999;

▪ СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

▪ СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий;

▪ СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

▪ ПУЭ Правила устройства электроустановок;

▪ СП 1.13130.2009, СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2009. Системы Противопожарной Защиты;

▪ СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

▪ NFPA (National Fire Protection Association) Codes and Standards;

▪ СНиП II-25-80 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ;

▪ СНиП 2.01.07-85 НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ;

▪ СНиП 2.07.01-89 ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ;

▪ ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные;