საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს და მისი სამსახურების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დებულება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შრომის შინაგანაწესი და მასში განხორციელებული ცვლილებები

სააგენტოს-დირექტორის-2020-წლის-02-მარტის-N13-ბრძანება

სააგენტოს- დირექტორის-2019-წლის-18-იანვრის-N05-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2018-წლის-29-მარტის-N29-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2018-წლის-17-იანვრის-N04-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2016 წლის-20-აპრილის-N55-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2014-წლის-20-აგვისტოს-N80-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2014-წლის-11-აგვისტოს-N70-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2009-წლის-04-თებერვლის-N08-ბრძანება