მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

სააგენტოს და მისი სამსახურების საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები (დებულება/წესდება, შინაგანაწესი)

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს დებულება

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს შრომის შინაგანაწესი და მასში განხორციელებული ცვლილებები

სააგენტოს-დირექტორის-2016-წლის-20-აპრილის-N55-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2014-წლის-11-აგვისტოს-N70-ბრძანება

სააგენტოს-დირექტორის-2014-წლის-20-აგვისტოს-N80-ბრძანება

სააგენტოს დირექტორის 2009 წლის 04 თებერვლისს N8 ბრძანებით დამტკიცებული შრომის-შინაგანაწესი

სააგენტოს დირექტორის 2018 წლის 29 მარტის N29 ბრძანებით დამტკიცებულიშინაგანაწესი

სააგენტოს-საშტატო-თანამშრომელთა-სამუშაო-აღწერილობები-14.08.2014-N79