საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სააგენტოში კონკურსის ჩატარების წესს

საქართველოს-მთავრობის-2017-წლის-21-აპრილის-N204-დადგენილება