მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სააგენტოს საქმიანობასთან

სკოლამდელი და ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოწყობის, აღჭურვისა და სამუშაო რეჟიმის სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 308ნ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების თაობაზე რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანება N572

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის N41 დადგენილება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთვრობის N41 დადგენილება

საქართველოს-კანონი-საჯარო-სამსახურის-შესახებ

საქართველოს-კანონი-საჯარო-სამართლის-იურიდიული-პირის-შესახებ

საქართველოს-კანონი-სახელმწიფო-ქონების-შესახებ

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-27-სექტემბრის-N152ნ-ბრძანება