საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული სააგენტოს საქმიანობასთან

სკოლამდელი და ზოგადასაგანმანათლებლო დაწესებულებების მოწყობის, აღჭურვისა და სამუშაო რეჟიმის სანიტარიული წესებისა და ნორმების დამტკიცების შესახებ

ბრძანება № 308ნ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების მატერიალური რესურსის პარამეტრების თაობაზე რეკომენდაციების დამტკიცების თაობაზე

ბრძანება N572

საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 ტექნიკური რეგლამენტის „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების“ დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთავრობის N41 დადგენილება

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის სივრცის მოწყობისა და არქიტექტურული და გეგმარებითი ელემენტების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე

საქართველოს მთვრობის N41 დადგენილება

საქართველოს-კანონი-საჯარო-სამსახურის-შესახებ

საქართველოს-კანონი-საჯარო-სამართლის-იურიდიული-პირის-შესახებ

საქართველოს-კანონი-სახელმწიფო-ქონების-შესახებ

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-27-სექტემბრის-N152ნ-ბრძანება