მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

2019 წელი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2018 წელი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2017 წელი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა

2016 წელი

სახელმწიფო ქონების გასხვისება და სარგებლობაში გადაცემა არ განხორციელებულა