საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია სააგენტოს მიერ გაცემული გრანტების შესახებ, მათ შორის, გრანტის მიმღები, მიზნობრიობა, გრანტის მოცულობა და გადარიცხული ოდენობა

2023 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2022 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2021 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2020 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2019 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2018 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2017 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა

2016 წელი

სააგენტოს მიერ გრანტების გაცემა არ განხორციელებულა