საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია იმ მოსაკრებლის, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება სააგენტოს მიერ

სააგენტოს მიერ მოსაკრებლის, ტარიფებისა და საფასურების გადახდევინება არ ხდება