მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე

2018 წელი

lV კვარტალი

lll კვარტალი

ll კვარტალი

l კვარტალი

2014 წელი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამტისა და პრემიების შესახებ კვარტალურად