საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ თანამდებობის პირებზე და სხვა თანამშრომლებზე

2024 წელი

l კვარტალი

2023 წელი

lV კვარტალი

lll კვარტალი

II კვარტალი

l კვარტალი

2022 წელი

I,II,III და lV კვარტალი

2021 წელი

l,ll,lll.lV კვარტალი

2020 წელი

l,ll,lll, lV კვარტალი

2019 წელი

lll და lV კვარტალი

ll კვარტალი

l კვარტალი

2018 წელი

lV კვარტალი

lll კვარტალი

ll კვარტალი

l კვარტალი

2017 წელი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

2016 წელი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ 2016

2015 წელი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამატებისა და პრემიების კვარტალური ოდენობების შესახებ

2014 წელი

ინფორმაცია გაცემული სარგოს, დანამტისა და პრემიების შესახებ კვარტალურად