მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები, რომლებიც, სააგენტოს შეფასებით, საზოგადოებრივი ინტერესის შემცველია

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 2013 წლიდან ახორციელებს  ,,მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის პროგრამას”. პროგრამის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ თანდართულ, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის შესაბამის ბრძანებებში:

2016 წელი:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2016-წლის-11-აპრილის-N296-ბრძანება

2015 წელი:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2015-წლის-28-აპრილის-N403-ბრძანება

2014 წელი:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2014-წლის-08-მაისის-N470-ბრძანება

2013 წელი:

საქართველოს-განათლებისა-და-მეცნიერების-მინისტრის-2013-წლის-11-აპრილის-N123-ბრძანება

ცვლილება-2013-წლის-11-აპრილის-N123-ბრძანებაში-N409-ბრძანება

ცვლილება-2013-წლის-11-აპრილის-N123-ბრძანებაში-N837

 

საჯარო-ინფორმაციის-პროაქტიულად-გამოქვეყნებაზე-პასუხისმგებელი-პირები-19.06.2014

საჯარო-ინფორმაციის-პროაქტიულად-გამოქვეყნებაზე-პასუხისმგებელი-პირები

საჯარო-ინფორმაციის-ხელმისაწვდომობის-უზრუნველყოფაზე-პასუხისმგებელი-პირი

კანდიდატთა-შესარჩევი-კონკურსის-ჩატარების-წესი