მიმდინარეობს საიტის რეკონსტრუქცია!

საჯარო ინფორმაცია

მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

გრიფირება

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირების წესის
დამტკიცების შესახებ

გრიფირების წესი

 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტის რეცენზირების წესი

რეცენზირების წესი

 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტებისთვის გრიფის მინიჭების შესახებ.

ბრძანება N25

ბრძანება N56

ბრძანება N111

ბრძანება N113

ბრძანება N142

 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხური ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის მაკეტებისთვის გრიფის მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ.

ბრძანება N61

ბრძანება N62

ბრძანება N97

ბრძაენაბა N112

 

ზოგადი განათლების დაწყებითი საფეხურის ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სახელმძღვანელოს/სერიის გრიფირებისას მოსაზრებების განმხილველი დროებითი კომისიის ოქმები:

ოქმი N1

ოქმი N2

ოქმი N3

ოქმიN4

ოქმი N5

ოქმი N6

განმცხადებლების მიერ წარმოდგენილი ფასდაკლება