საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო..111..