საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროკითხვები
რის მიხედვით ფასდება სასკოლო სახელმძღვანელოები?


ყდის მდგომარეობის, სახელმძღვანელოს სისუფთავის და სახელმძღვანელოს გვერდების მდგომარეობით
რა შედის იურიდიულ დოკუმენტაციაში?!


საკადასტრო გეგმა, ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან და უძრავი ქონების სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი/უზურფრუქტი, თანხმობა და/ან სხვა/
საჯარო სკოლიდან სხვა საჯარო სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში მოსწავლეს მიყვება თუ არა მიღებული პორტაბელური კომპიუტერი?


საჯარო სკოლიდან სხვა საჯარო სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში მოსწავლეს მიყვება პორტაბელური კომპიუტერი.
რა დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოს საჯარო სკოლამ იმ შემთხვევაში, როცა სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელებას გეგმავს საკუთარი სახსრებით?


იურიდიული დოკუმენტაცია, ანაზომი, დეფექტური აქტი, ესკიზური პროექტი, ფოტოფიქსაცია, ხარჯთაღრიცხვა.
*28.06.2017