საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროჩვენს შესახებ

სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (შემდგომში „სააგენტო“) 2009 წლის 30 იანვარს შეიქმნა, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის №44 ბრძანების  საფუძველზე.


მისია

სააგენტოს მისიაა საქართველოს განათლების სისტემაში საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა, სასკოლო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა სწავლების პროცესში.


სააგენტოს მიზნებია:

ა) სამინისტროს სისტემაში შემავალი საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების რეაბილიტაცია, მშენებლობა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება/აღჭურვა;

ბ) ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის განვითარება;

გ) თანამედროვე ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა.ძირითადი მიმართულებები და პროგრამები

ზემოაღნიშნული მისიიდან და მიზნებიდან გამომდინარე, სააგენტო თავის საქმიანობას ორი ძირითადი მიმართულებით წარმართავს:

  • საგანმანათლებლო და სამეცნიერო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია, მშენებლობა, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება, ინვენტარითა და ტექნიკით მომარაგება/აღჭურვა:

-         პროგრამა „საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია“.

  • საქართველოს საჯარო სკოლებში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით შესაბამისი ინფრასტრუქტურის განვითარება:

-         პროგრამა „საგანმანათლებლო დაწესებულენბების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა“;

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“.


სააგენტოს აპარატი

სააგენტოს დირექტორის 2015 წლის 16 მარტის ბრძანება №25 დამტკიცებული საშტატო განრიგით, სააგენტოში 57 თანამშრომელი მუშაობს. პროგრამების განხორციელებისას, საჭიროებისამებრ, დამატებით დაქირავებული იქნებიან სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები.

 

ბიუჯეტი 2013

2013 წელს სააგენტოს ბიუჯეტი შეადგენს 93 154 022,68 ლარს, მათ შორის:

საკუთარი შემოსავალი (ნაშთი) – 21 022,68 ლარი;

სახელმწიფო ბიუჯეტი - 93 133 000 ლარი, მათ შორის:

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (აპარატი) - 992 349 ლარი,

საგანმანათლებლო დაწესებულენბების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა - 327 651 ლარი,

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ - 19 499 200 ლარი,

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია - 60 078 000 ლარი;

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 12 235 800.

სააგენტოს, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ - საქართველოს კანონის, ზოგადი განათლების შესახებ - საქართველოს კანონის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2012 წლის 29 მარტის 73/ნ ბრძანების შესაბამისად გააჩნია საკუთარი შემოსავლები.

 

ბიუჯეტი 2014

2014 წელს სააგენტოს ბიუჯეტი შეადგენს 109 681 000 ლარს, მათ შორის:

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (აპარატი) - 1 677 000 ლარი,

საგანმანათლებლო დაწესებულენბების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა - 2 000 000 ლარი,

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ - 19 300 000 ლარი,

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია -68 704 000 ლარი,

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა -9 000 000 ლარი.

 

ბიუჯეტი 2015

2015 წელს სააგენტოს ბიუჯეტი შეადგენს 113 195 000 ლარს, მათ შორის:

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (აპარატი) - 1 785 000 ლარი,

საგანმანათლებლო დაწესებულენბების ინფორმაციულ - საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებით უზრუნველყოფა - 5 000 000 ლარი,

პროგრამა „ჩემი პირველი კომპიუტერი“ - 20 000 000 ლარი,

საგანმანათლებლო დაწესებულებათა ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია -70 610 000 ლარი,

მოსწავლეების სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა - 15 800 000 ლარი.

ბეჭდვა
..marionettentheater.at.. Themen in Arbeits- und Organisationspsychologie Anwendungen Psychologie levitra rezept online apotheke Personalmanagement, priligy 60 mg preise preis levitra apotheke wie Arbeitsplatzanalyse, Leistungsbeurteilungssysteme, Personalauswahl und Ausbildung. Voraussetzung cialis rezeptfrei billig PSYC. ..28.06.2017.. 11